Grace Haitian Alliance Church.Org

Kilès nou ye

Legliz Alyans Ayisyen Lagras se yon òganizasyon k ap pwoklame lamou Kris la, epi k ap anonse mesaj wayòm Bondye a nan Sidès lavil Chicago. N ap travay pou enfliyanse ni moun ki pre ni moun ki lwen pou yo pran desizyon pour swiv Jezikri, epi pou yo angage yo nan yon relasyon ak Bondye ki sensè,pozitif epi ki pote anpil fwi. Si ou rele tèt ou kretyen, Legliz Lagras ap fè w sonje Kris vle pou ou infliyanse lavi lòt moun pou Li. Patisipe tanpri nan gran travay sa a ki se Konstwi wayòm Kris la.

          Version Fransè

           Vesyon Angle